Smernice

V sekcii "Smernice" nájdete "Vnútropodnikovú smernicu č. 01/2007/NO pre prideľovanie nájomných bytov" a "Dodatok č. 1 k Smernici č. 01/2007/NO", ktorá upravuje podmienky evidencie žiadostí, kritéria pre prideľovanie bytov, podmienky nájmu bytu, podmienky nájmu obytnej miestnosti, podnájom bytu a správy bytov v bytových domoch v meste Martin (napr. BD Alexyho 2, 4, BD A. Pietra 25, BD Komenského 1, BD Lokalita na Kameni 1, BD Bambusky, BD E. B. Lukáča 8.... - viď sekcia fotogaléria). 

"Smernicu č. 02/2007/NO o prideľovaní nájomných bytov, na výstavbu, ktorých boli poskytnuté prostriedky štátu" a "Dodatok č. 1 k Smernici č. 02/2007/NO", ktorá upravuje podmienky prideľovania nájomných bytov postavených z prostriedkov štátu (BD Ševčenkova 7, 8, BD E. B. Lukáča 10, BD Kijevská 3-6 - viď sekcia fotogaléria).

V sekcii "Prideľovanie bytov" nájdete postup prideľovania nájomných bytov v zmysle Smernice č. 01/07/NO.  dodatok1-smernica-sfrb.pdf
Dátum zverejnenia 2009-04-08
Tu nájdte "Dodatok č. 1 k Smernici 02/2007/NO".

  dodatokc1-najomne-byty.pdf
Dátum zverejnenia 2009-10-15
Tu nájdete dodatok č. 1 k Smernici č. 01/2007/NO o prideľovaní nájomných bytov

  smernica-byty-sfrb.pdf
Dátum zverejnenia 2009-04-08
Tu nájdete "Smernicu č. 02/2007/NO o prideľovaní nájomných bytov, na výstavbu, ktorých boli poskytnuté prostriedky štátu".

  smernica-najomne-byty.pdf
Dátum zverejnenia 2009-04-08
Tu nájdete Smernicu č. 01/07/NO - Prideľovanie nájomných bytov
Najčastejšie otázky

  • Opatrenia na zabezpečenie ochrany proti požiaru sme povinní kontrolovať každý rok ?


    Technické otázky

    Protipožiarna  ochrana sa vykonáva podľa vyhl.  MVSR č.121/2002,  podľa  § 14 vykonávanie preventívnych  prehliadok každý rok.
    ...
Všetky otázky