Ponuka pre SVB

Vážení klienti v tejto sekcii si Vás dovoľujeme oboznámiť s našou ponukou pre správcovstvo bytov a nebytových priestorov v osobnom vlastníctve, v ktorej Vám ponúkame kompletné profesionálne služby. V prípade Vaších ďalších otázok Vás radi uvítame a odpovieme Vám na ne v našej organizácií na osobnom stretnutí.


PONUKA PRE BYTY A NEBYTOVÉ PRIESTORY V OSOBNOM VLASTNÍCTVE

PROFIL FIRMY

Organizácia Matra,n.o. vznikla 1.1.2005 ako pilotný projekt holandskej vlády. Po sérii stretnutí s holandskými partnermi sa mesto Martin rozhodlo, že založí neziskovú organizáciu Matra, n.o. so 100 % účasťou mesta.

Matra, n.o. okrem správy mestských bytov zabezpečuje aj v zmysle zákona číslo 182/93 Z.z. v znení neskorších predpisov správu bytových domov a nebytových priestorov v osobnom vlastníctve.

Spôsob správy domov  a  nebytových priestorov poskytujeme na základe: Zmluvy o výkone správy  /tam, kde nie je vytvorené SVB/ s každým vlastníkom bytu a  nebytového priestoru, Mandátnej zmluvy o obstaraní výkonu správy s SVB. 


SPRÁVA V EKONOMICKEJ OBLASTI

 • dom /spoločenstvo vlastíkov bytov ďalej SVB alebo dom vo výkone správy/ je vedený v podvojnom účtovnícte ako samostatný subjekt
 • peňažné prostriedky domu sú vedené na samostatnom bankovom účte
 • úhrady z bankového účtu realizujeme  prostredníctvom internetbankingu
 • predseda SVB má možnosť kedykoľvek si prezerať pohyby na bankovom účte cez prístupový kód zriadený bankou
 • fond opráv domu je vedený na osobitnom analytickom účte, o stave fondu opráv je v priebehu roka informovaný predseda SVB alebo zástupca vlastníkov bytov
 • v zmysle platnej legislatívy predkladáme v spolupráci s technickým oddelením správu o hospodárení domu a stave fondu opráv na zhromaždení vlastníkov bytov
 • v zmysle platnej legislatívy v spolupráci s technickým odelením spracujeme ročné Vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním bytu, ktoré je doručené každému vlastníkovi bytu
 • poskytneme Vám odborné poradenstvo pri uzatváraní pracovných pomerov pre SVB a domy vo výkone správy
 • zabezpečujem styk so sociálnou a zdravotnými  poisťovňami  z dôvodu prihlásenia a odhlásenia zamestnancov SVB a domov vo vykone správy


SPRÁVA V TECHNICKEJ OBLASTI

- technickí pracovníci zabezpečujú podľa vypracovaného harmonogramu výkon odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení /elektrika, bleskozvod, plyn, výťah, požiarna ochrana, vodomery SV a TÚV, merače tepla a iné/,

- na požiadanie zabezpečia cenové ponuky a dodávateľa na jednotlivé práce,

- spolupracujú s bankovým inštitútom pri vybavovaní akýchkoľvek úverov,

- zúčastňujú sa na zhromaždeniach vlastníkov bytov a sú nápomocní pri riešení vzniknutých problémov, spadajúcich do ich kompetencie.


SPRÁVA V PRÁVNEJ OBLASTI

- právne služby sú zahrnuté v odmene  za výkon správy a týkajú sa opatrení voči neplatičom,

- k vymáhaniu nedoplatkov pristupujeme v medziach platnej legislatívy,

- služby nadštandardných úkonov sú predmetom osobitnej dohody.


Základným cieľom našej práce:

-  "je zabezpečiť všetky činnosti spojené so správou tak, aby vlastníci bytov a nebytových priestorov boli maximálne spokojní a povinnosti vyplývajúce z vlastníctva nehnuteľnosti ich čo najmenej zaťažovali."

- "máme záujem, aby každý vlastník bytu a nebytového priestoru vedel ako sa hospodári s finančnými prostriedkami, ktoré sa kumulujú na účte domu."


Vypracovala: Martinů Eva   

 Najčastejšie otázky

 • Ako sa nahlasujú osoby na trvalý pobyt?


  Všeobecné otázky

  Odpoveď: Nájomník, na ktorého je vystavená nájomná zmluva  si nahlási na klienskom centre osoby, ktoré s ním bývajú v byte a tiež tu majú trvalý pobyt menovite + dátum narodenia každej osoby + vzťah k nájomníkovi a toto preukáže platným občianskym preukazom, alebo rodným listom, ak sa jedná o dieťa. Vlastník bytu hlási len počet osôb.

  písomne a elektronicky v časti kontakt, bez zbytočného odkladu

  ...
Všetky otázky