Privátna zóna
Login:
Heslo:

Nová výstavba

Výber záujemcov o prenájom bytu  - "Šoltésovej 13 - 12 b.j."

Vážení žiadatelia,

v termíne od 23.11.2015 do 9.12.2015 bude prebiehať kontrola žiadostí o pridelenie bytu losovaním. Žiadateľom, ktorí spĺňajú kritéria bude zasielané Oznámenie - výber záujemcov o prenájom bytu. Po splnení podmienok uvedených v oznámení bude žiadateľ zaradený do losovania, ktoré sa uskutoční 16.12.2015 vo veľkej zasadačke mestského úradu o 16:00 hod.

Dôležité informácie pre žiadateľov, ktorí boli navrhnutí na zaradenie do zoznamu záujemcov o prenájom bytu:

- v prípade Vášho záujmu je potrebné v termíne od 10.12.2015 do 14.12.2015 zložiť finančnú zábezpeku  na účet vedený v SLSP č. účtu 5064680837/0900, variabilný symbol: číslo  Vašej  žiadosti, špecifický symbol - 36, v poznámke uviesť priezvisko žiadateľa a to vo výške: 1 -izbový byt ( 29,35 m2) – 400 € ( max. 2 osoby), 1-izbový byt ( 46,28 m2) – 500 € ( max. 3 osoby), 2-izbový byt ( 51,06 m2) – 600 € ( max.43 osoby), 
          

Záujemcom, ktorí nebudú vylosovaní, bude zábezpeka vrátená do 5 pracovných dní  od losovania. Záujemcom, s  ktorými  bude  následne uzavretá  nájomná   zmluva,  bude zábezpeka vrátená po uplynutí 6 mesiacov od uzavretia nájomnej zmluvy (v prípade dodržiavania   povinností   nájomcu  –  platenie   nájomného  a   služieb  spojených s užívaním bytu  a po skontrolovaní technického stavu bytu).

Doklad o zložení finančnej zábezpeky je potrebné doručiť do 15. 12. 2015 do 12,00 hod. na organizáciu Matra, n. o., Martin.

Losovanie nájomných bytov sa uskutoční dňa 16.12.2015 v priestoroch veľkej zasadačky mestského úradu o 16:00 hod..

Úspešní záujemcovia budú následne vyzvaní na uzavretie nájomnej zmluvy  na dobu  určitú  jeden  rok, pričom  budú  musieť  zaplatiť  nájomné  za byt  za  mesiac,   v ktorom bude uzavretá nájomná zmluva a za jeden mesiac vopred. Nájomné zmluvy budú uzatvárané u úspešných záujemcov priebežne v mesiaci december 2015 január 2016.

Ďalej Vám dávame možnosť zúčastniť sa prehliadky ponúkaných bytov, ktorá sa uskutoční dňa 9. 12. 2015 v čase od 16,00 do 18,00 hod..

 

Download
pôdorys Šoltésovej 13 - 12 b.j..jpgAktualityCopyright© 2009 by Matra, Design and Programming by Zetagroup