Privátna zóna
Login:
Heslo:

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Technické otázky
Ako často je povinné vykonávať overovanie meračov spotreby vody ?

Odpoveď:   Overovanie  /ciachovanie/ -  výmena  meračov  : Zb. zák. č.210/2000, čiast.91:
-  teplej  vody   /TÚV /     každé   4  roky,
-  studenej  vody  /SV/   každých  6 rokov,
-  tepla  ÚK  podľa  použitých  typov.   


Všeobecné otázky
Ako sa nahlasujú osoby na služby - zmena počtu osôb bývajúcich v byte?

Odpoveď: Na klienskom centre nahlásiť zmenu počtu osôb na služby, t.j osoby, ktoré sa v byte nezdržiavajú dlhší čas, napr. študujú v inom meste, alebo pracujú v inom meste. Treba nahlásiť presný počet osôb, ktoré bývajú v byte  a od akého termínu dôjde k zmene  a na základe tejto skutočnosti bude upravená výška mesačného predpisu, ktorý zašleme poštou.


Všeobecné otázky
Ako sa nahlasujú osoby na trvalý pobyt?

Odpoveď: Nájomník, na ktorého je vystavená nájomná zmluva  si nahlási na klienskom centre osoby, ktoré s ním bývajú v byte a tiež tu majú trvalý pobyt menovite + dátum narodenia každej osoby + vzťah k nájomníkovi a toto preukáže platným občianskym preukazom, alebo rodným listom, ak sa jedná o dieťa. Vlastník bytu hlási len počet osôb.


Všeobecné otázky
Ako si máme požiadať o predĺženie nájomnej zmluvy?

Odpoveď: Nájomník je povinný si sledovať,  kedy mu končí platnosť nájomnej zmluvy.  V období najskôr mesiac pred jej skončením si požiada o jej predĺženie na klientskom centre v Matra, n.o., kde mu pracovník slúžiaci na klientskom centre určí termín vystavenia novej  nájomnej  zmluvy.


Všeobecné otázky
Čo ak si nenahlásime zmenu počtu osôb v priebehu roka?

Odpoveď: Prípadne ak nájomník, resp. vlastník bytu nenahlási  túto zmenu v priebehu roku, upresní si počet osôb na služby na konci roka pri zisťovaní počtu osôb bývajúcich v byte za celý rok – t.j. osoby do ročného vyúčtovania.


Technické otázky
Opatrenia na zabezpečenie ochrany proti požiaru sme povinní kontrolovať každý rok ?

Protipožiarna  ochrana sa vykonáva podľa vyhl.  MVSR č.121/2002,  podľa  § 14 vykonávanie preventívnych  prehliadok každý rok.


AktualityCopyright© 2009 by Matra, Design and Programming by Zetagroup